10
ژوئن

دکوراسیون داخلی نحوه طراحی

دکوراسیون داخلی

دکور: فضايى به ظاهر بزرگ

هنگامى كه فضايى از وسعت كمى برخوردار بوده و صرفنظر از كارايى،  دکوراسیون داخلی به لحاظ ظاهرى نيز كوچك و دلگير به نظر مى رسد، به كارگيرى راهكارى بسيار ساده و كاربردى دكوراسيونى آن قدر مى تواند تاثيرگذار و مفيد فايده باشد، گويى كه ديوارها به عقب رانده شده و فضا به طور واقعى بزرگتر شده است. پيشنهادات ارائه شده در ذيل از آن جمله اند:

رنگ

انتخاب رنگى مناسب براى فضاى مذكور از جمله مهمترين اقدامات براى وسيع تر كردن آن به لحاظ ظاهرى است. اين موضوع تنها به انتخاب رنگى براى ديوارها و سقف محدود نمى شود بلكه كفپوش انتخابى و همچنين رنگ لوازم دكوراسيونى و كاربردى موجود و يا مورد نظر براى فضا نيز از اهميت بسزايى برخوردارند زيرا در يك محيط، درست است كه ديوارها بيشترين و بزرگترين سطوح را تشكيل مى دهند ولى بخش زيادى از آنها با قرارگيرى لوازم در مقابلشان و همچنين نصب ديواركوب ها و تابلو ها پوشيده شده و در واقع اين دکوراسیون داخلی  وظيفه به عناصر دكوراسيونى يادشده منتقل مى شود. بنابراين براى پوشش ديوارها و سقف فضايى كوچك از يك رنگ روشن و يا لااقل از تناليته هاى مختلف همان رنگ بهره گيريد. به كارگيرى رنگ هاى تيره و به خصوص گرم،  ديوارها را نزديك تر به نظر مى رساند. اين موضوع در مورد پوشش كف نيز به همان دکوراسیون داخلی  ميزان حائز اهميت است. هرچه كفپوش انتخابى شما تيره تر باشد،  وسعت كف محيط كوچك تر به نظر مى آيد برعكس كفپوش هاى روشن و به خصوص صيقلى مانند سنگ و سراميك كه بازتابى از نور را نيز به همراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن كف محيط مى شوند.

  • طرح

علاوه بر رنگ، طرح نيز در اين جريان، نقش مهمى را عهده دار است. اين موضوع، از پوشش ديوارها و كف گرفته تا پارچه هاى مورد استفاده در لوازم دكوراسيونى مانند پرده، رومبلى، روتختى و غيره همگى را شامل مى شود. به طوركلى هرچه كاربرد طرح كمتر باشد، فضا از وسعت بيشترى به لحاظ ظاهرى برخوردار خواهد شد.

  • نور

فضاهاى پرنور بزرگتر به نظر مى رسند بنابراين انجام هر اقدامى كه نور موجود در محيط را افزايش دهد در افزايش ظاهرى وسعت نيز كارساز خواهد بود. يكى از دلايل دکوراسیون داخلی پيشنهاد به كاربردن رنگ هاى روشن براى سطوح نيز موضوع انعكاس نور بيشتر اين قبيل رنگ ها است. لذا اگر در فضاى مورد نظر پنجره اى داريد كه با پرده نسبتاً ضخيمى پوشيده شده است، پرده اى نازكتر را جايگزين كرده تا از حداكثر ميزان نور طبيعى بهره گيريد. در نورپردازى يك فضا با نور طبيعى و در نتيجه دستيابى به هدف مورد نظر يعنى بزرگتر جلوه كردن فضا، به جز دريافت حداكثر ميزان ممكن از نور خورشيد راه مهم ديگرى وجود ندارد ولى در نورپردازى توسط منابع غيرطبيعى، دست باز است. شما مى توانيد با انتخابى صحيح از لوازم نورپرداز، فضايى پرنور و نورپردازى هدفمند داشته باشيد. به عنوان مثال در يك فضا هرچه ديوارها روشن تر باشند، فاصله شان از يكديگر بيشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه مى كند. اين كار نيز به راحتى با چراغ هاى هالوژنى امكان پذير است. اين روزها در دکوراسیون داخلی اغلب خانه هاى نوساز بر روى سقف فضاهاى عمومى مانند اتاق نشيمن و پذيرايى حاشيه اى از سقف كاذب طراحى مى كنند كه داخل آن چراغ هاى هالوژن تعبيه شده است. بنابراين كافى است اين چراغ ها را به سمت ديوار هدايت كنيد. البته دکوراسیون داخلی اين كار توسط هالوژن هاى ريلى نيز عملى است. در مبحث افزايش نور محيط چه حاصل از يك منبع طبيعى و چه منبع مصنوعى، آينه نقش بسزايى دارد. براى اين منظور آينه اى را در مقابل آن منبع نورزا بر روى ديوار نصب كرده و از بازتاب نور توسط آن، براى نورانى تر كردن فضا استفاده كنيد.

  • ابعاد

هرچه در محيط از لوازم دكوراسيونى و كاربردى بزرگ و عظيم الجثه ترى استفاده كنيد بخش اعظمى از فضاى موجود با لوازم پر شده و هرچه فضاى خالى كمترى وجود داشته باشد، محيط كوچك تر به نظر مى رسد.

  • خطوط افقى

ايجاد خطوط افقى بر روى يك و يا چند ديوار فضاى كوچك مورد نظر آن هم از طريق كاربرد عناصر دكوراسيونى، يكى از راه هاى افزايش وسعت آن ديوار و در نتيجه دکوراسیون داخلی  فضا خواهد شد. براى اين منظور روش هاى بسيارى وجود دارد:

۱- با چسباندن كاغذديوارى نوارى بر روى يك و يا دو ديوار مهم از يك فضا و يا ايجاد نوارى چاپى با استفاده از تكنيك استنسيل يا مهر ديوارهاى اصلى يك فضا را بزرگتر دکوراسیون داخلی جلوه دهيد. البته توجه داشته باشيد كاربرد اين كاغذها بر روى كليه ديوارهاى فضا، محيطى بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه هست كمتر نشان مى دهد.

۲- نصب هر گونه ديواركوب در قالب تابلو، آينه، طبقه، زوار و غيره به صورت افقى در طولى بلند و متناسب با طول ديوار، روش ديگرى براى ايجاد خطوط افقى مورد نظر است. به طور كلى در كليه راهكارهاى فوق، هدف هدايت چشم بر روى خطى افقى واقع دکوراسیون داخلی بر روى ديوار است. به اين ترتيب به جاى دکوراسیون داخلی آنكه چشم طول يك ديوار را با سرعت گذر كند، وقفه اى حتى چند ثانيه اى داشته و همين مدت زمان كم، عاملى براى طويل تر نماياندن طول ديوار در ذهن مى شود.