اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : نمایشگاه بین المللی تهران
کارفرما : جناب آقای شاهینی

توضیحات پروژه

ایده های طراحی در این پروژه

ساخت غرفه ۳۰۰ مترمربع در سالن ۳۸، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی

اعضای پروژه